Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa oraz przeciwdziałanie awariom przemysłowym.

Doskonale przygotowana załoga z kwalifikacjami pożarniczymi oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy i urządzenia przeciwpożarowe, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, gwarantują najwyższa jakość usług. Strażacy realizują zadania ochrony przeciwpożarowej w oparciu o standardy zakładowe oraz firm ubezpieczeniowych. Ściśle współpracują z organami zewnętrznymi min. Państwowej Straży Pożarnej, Centrami Zarządzania Kryzysowego, Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym.

Kompletny pakiet usług Sirio Polska w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje:

 • ochronę przeciwpożarową obiektów i urządzeń przemysłowych,
 • interwencje na wypadek pożarów oraz awarii mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • utrzymanie, konserwacje i okresowe próby funkcjonowania instalacji sygnalizacji pożarowej,
 • obsługę i przeprowadzanie prób eksploatacyjnych źródeł zaopatrzenia wodnego, zbiorników i pompowni pożarowych,
 • utrzymanie i konserwacje sprzętu gaśniczego – instalacje tryskaczowe, hydranty, gaśnice,
 • dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • formułowanie założeń ochrony przeciwpożarowej do projektów,
 • opiniowanie dokumentacji projektowych,
 • nadzór branżowy podczas budowy instalacji przeciwpożarowych,
 • kontrole prewencyjne obiektów,
 • oceny zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
 • uzgodnienia w zakresie zmian infrastruktury technologicznej i budowlanej zakładów,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • realizację szkoleń.